Mijn favorieten

Terug naar de resultaten
Te koop
Kapelstraat-Zuid 3 in Veldhoven 5503 CT

Kapelstraat-Zuid 3

5503 CT Veldhoven
Vraagprijs € 900.000,- k.k.

Omschrijving

Buitengewoon fraai, monumentaal en rijk gedecoreerde villa van ongekende stijl en klasse. Deze bijzondere villa ademt de sfeer van weleer door onder meer een zeer ruim imposante centrale hal met eiken trappenhuizen voorzien van bordessen, klassieke eiken vloeren en fraai bewerkte authentieke plafonds.

*** ENGLISH SEE BELOW ***

Een twaalf meter diepe klinkerpad leidt tot...
Lees meer

Kenmerken

Soort object Woonhuis Bouwjaar 1905 Woonoppervlakte 504 m² Aantal kamers 19
Lees meer

Omschrijving

English translation below
Buitengewoon fraai, monumentaal en rijk gedecoreerde villa van ongekende stijl en klasse. Deze bijzondere villa ademt de sfeer van weleer door onder meer een zeer ruim imposante centrale hal met eiken trappenhuizen voorzien van bordessen, klassieke eiken vloeren en fraai bewerkte authentieke plafonds.

*** ENGLISH SEE BELOW ***

Een twaalf meter diepe klinkerpad leidt tot naar de karakteristieke overdekte entree met een dubbele deur naar de vestibule. De originele glas geslepen raampartijen bieden toegang tot de grote centrale halpartij welke nog voorzien is van de originele terrazzo en marmermozaïek vloer.
Dames- en herentoilet.

Praktijk/atelier gedeelte met schitterende hoge plafonds met dito sier stucwerk, erker raampartij, massief eiken vloer in visgraatmotief.
Aangrenzend via dubbele schuifdeur met geslepen glas prachtige serre/orangerie ook met dubbele buiten tuindeuren en terrazzo vloer.
Woonkamer en-suite met 4 schuif paneeldeuren.
Verder zijn er diverse multifunctionele ruimtes (zie plattegrond) voor diverse doeleinden.
Vanuit de keuken is er toegang tot groot souterrain van circa 25m².

1e verdieping:
De stijlvolle bordestrap biedt toegang tot de 1e verdieping met in het midden een toiletvoorziening en doucheruimte.

De zeer royale en vooral lichte overloop vanwege lichttoetreding vanuit twee zijdes biedt toegang tot een overdekt balkon (overdekte entree) en maar liefst 6 slaapkamers.
Deze gehele verdieping heeft vloeren van massief houten vloerdelen.
Laatste gebruik was als grote bovenwoning. De grootste kamer heeft toegang tot royaal dakterras op zonzijde gelegen met smeedijzeren hekwerk.

Badkamer met ligbad, 2 wastafels, douche en toilet.

2e verdieping:
Ook deze verdieping is bereikbaar met een bordestrap. Hier bevinden zich 4 slaapkamers maar er is nog voldoende ruimte voor het creëren van 3 extra slaapkamers op de grote open zolder.

3e verdiepng:
Via een vaste trap bereikbare bergzolder op ruime stahoogte.

Algemeen:
- Bouwjaar 1905.
- Architect: Clement.
- Perceeloppervlakte 940m².
- Voor- zij- en achtertuin.
- Prachtig zicht over dorpspark.
- Centraal gelegen.
- Koper dient rekening te houden met modernisering- en onderhoudskosten.
- Rijksmonument (zie onder)

Rijksmonument omschrijving:
Omschrijving twee-laags blokvormig pand onder een afgeplat schilddak. Het pand heeft zowel aan de voor- als aan de zijkant een risaliet, bekroond door een topgevel onder zadeldak, voorzien van een windveer met geschulpte rand, Het dak heeft een overstek op consoles en is gedekt met leisteen, voorzien van zinken pirons.
Achter is een éénlaagse aanbouw onder zadeldak met windveer en gootlijst, eveneens gedekt met leisteen, zichtbaar. Het pand is uitgevoerd in baksteen waarbij de plint iets vooruitsteekt en is afgewerkt met een natuurstenen band. In de gevel zijn verder hardstenen waterlijsten aangebracht. Deze heeft schuine zijkanten en is voorzien van ramen, waarbij de onderlichten zijn gevuld met glas waarin voorstellingen zijn geëtst. Boven de erker is, tegen de topgevel een afdakje geplaatst. Rechts van de risaliet bevindt zich de voordeur, een houten paneeldeur, voorzien van lijstwerk en smeedijzeren roosters.
Het bovenlicht van de deur is gevuld met glas-in-lood. Erboven is een balkon met smeedijzeren hekwerk, onder een houten luifel met een houten hangende versierde rand met lessenaarsdak geplaatst. Het balkon is via terrasdeuren toegankelijk.
Alle ramen zijn voorzien van onder- en bovenlichten met kleine roeden-verdelingen, erboven zijn steeds gemetselde segmentbogen aangebracht. De boogvelden zijn gevuld met polychroom metselwerk. Tegen de zijgevel is een houten serre op een bakstenen onderbouw geplaatst. De ramen zijn hier voorzien van glas met geëtste voorstellingen (van onder andere vogels, riet en bamboestruiken). Boven de veranda is een plat dak met smeedijzeren hekwerk aanwezig. De terrasdeuren aan de zijkant van het pand zijn via een hardstenen trapje met smeedijzeren leuning bereikbaar. Ernaast bevindt zich de zij ingang.
In het interieur is de oorspronkelijke indeling gehandhaafd. Vanaf de voordeur loopt een centrale gang, de gang vanaf de zij ingang komt hier op uit. Aan weerszijden van de centrale gang bevinden zich kamers. Aan het einde van de gang is een eikenhouten trap naar de verdieping geplaatst. Ook hier bevinden zich aan weerszijden van een centrale gang kamers.
Een groot aantal elementen uit de inrichting verkeert nog in authentieke staat zoals de vloeren in de gangen: deze bestaan uit graniet met in kleine tegeltjes ingelegde figuren en de vloer in de voormalige eetkamer (parket in visgraatmotief).
Andere voorbeelden uit de oorspronkelijke inrichting zijn de paneeldeuren en het glaswerk dat op diverse plaatsen van bovenlichten met glas-in-lood, en geslepen glas met voorstellingen (van bloemen, medaillons en guirlandes, in serre en erker met riet en vogels) is voorzien. De stucplafonds in de kamers aan de voorzijde van het pand hebben rozetten in de hoeken en in het midden, de overige plafonds zijn voorzien van eenvoudige lijsten.
Het pand bezit twee grote kelders, éen voor voorraad, de andere voor verwarming.

ENGLISH***

Exceptionally beautiful, monumental and richly decorated villa of unprecedented style and class. This special villa breathes the atmosphere of yesteryear by including a very spacious impressive central hall with oak staircases with platforms, classic oak floors and beautifully crafted authentic ceilings.

A twelve metre deep clinker path leads to the characteristic covered entrance with a double door to the hallway. The original glass-cut windows provide access to the large central hallway which still features the original terrazzo and marble mosaic floor.
Ladies' and gentlemen's toilet.

Practice/workshop area with beautiful high ceilings with ditto ornamental stucco, bay window, solid oak floor in herringbone pattern.
Adjacent through double sliding door with polished glass beautiful conservatory / orangery also with double outdoor garden doors and terrazzo floor.
Living room en-suite with 4 sliding panel doors.
Furthermore, there are several multifunctional areas (see floor plan) for various purposes.
From the kitchen there is access to a large basement of approximately 25m².

1st floor:
The stylish staircase gives access to the 1st floor with in the middle a toilet and shower.

The very spacious and especially bright landing because of light from two sides provides access to a covered balcony (covered entrance) and as many as 6 bedrooms.
This entire floor has floors of solid wood flooring.
Last use was as a large apartment. The largest room has access to spacious roof terrace on sunny side located with wrought iron fencing.

Bathroom with bath, 2 sinks, shower and toilet.

2nd floor:
This floor is also accessible by a staircase. Here are 4 bedrooms but there is still enough space to create 3 additional bedrooms in the large open attic.

3rd floor:
Through a staircase accessible attic on spacious headroom.

General:
- Built in 1905.
- Architect: Clement.
- Land area 940m².
- Front, side and backyard.
- Beautiful view over village park.
- Centrally located.
- Buyer must take into account modernisation and maintenance costs.
- National monument (see below)

National monument description:
Description two-layer block-shaped building under a flattened hipped roof. The building has a risalite on both the front and the side, crowned by a gable under gable roof, provided with a wind spring with scalloped edge. The roof has an overhang on consoles and is covered with slate, provided with zinc pirates.
At the rear, a single-storey extension is visible under a gable roof with a wind spring and a gutter, also covered with slate. The building is made of brick with a slightly protruding plinth and is finished with a natural stone band. In the facade there are further bluestone waterframes. It has slanting sides and is equipped with windows, where the skylights are filled with glass in which images are etched. A roof has been placed above the bay window against the gable. To the right of the risalite is the front door, a wooden panel door with moldings and wrought iron grids.
The skylight of the door is filled with stained glass. A balcony with wrought-iron fencing is placed above it, under a wooden awning with a wooden pendant decorated rim with a pent roof. The balcony is accessible via patio doors.
All windows are equipped with skylights and skylights with small rods, above which there are always masonry segment arches. The arched fields are filled with polychrome brickwork. Against the side wall, a wooden conservatory has been placed on a brick substructure. The windows here are fitted with glass with etched images (of birds, reed and bamboo bushes, among others). Above the veranda there is a flat roof with wrought iron fencing. The terrace doors on the side of the building are accessible via a bluestone staircase with wrought iron railing. Next to it is the side entrance.
In the interior, the original layout has been maintained. From the front door there is a central corridor, the corridor from the side entrance leads to this. On both sides of the central corridor there are rooms. At the end of the corridor there is an oak staircase to the first floor. Here, too, there are rooms on either side of the central corridor.
A large number of elements of the interior are still in their original state, such as the floors in the corridors: these consist of granite with figures inlaid in small tiles and the floor in the former dining room (parquet in herringbone pattern).
Other examples from the original design are the panel doors and the glassware in various places with skylights with stained glass, and cut glass with images (of flowers, medallions and garlands, in conservatory and bay window with reed and birds) is provided. The stucco ceilings in the rooms at the front of the building have rosettes in the corners and in the middle, the other ceilings in the front of the building have rosettes.
Exceptionally beautiful, monumental and richly decorated villa of unprecedented style and class. This special villa breathes the atmosphere of yesteryear by including a very spacious impressive central hall with oak staircases with platforms, classic oak floors and beautifully crafted authentic ceilings.

A twelve metre deep clinker path leads to the characteristic covered entrance with a double door to the hallway. The original glass-cut windows provide access to the large central hallway which still features the original terrazzo and marble mosaic floor.
Ladies' and gentlemen's toilet.

Practice/workshop area with beautiful high ceilings with ditto ornamental stucco, bay window, solid oak floor in herringbone pattern.
Adjacent through double sliding door with polished glass beautiful conservatory / orangery also with double outdoor garden doors and terrazzo floor.
Living room en-suite with 4 sliding panel doors.
Furthermore, there are several multifunctional areas (see floor plan) for various purposes.
From the kitchen there is access to a large basement of approximately 25m².

1st floor:
The stylish staircase gives access to the 1st floor with in the middle a toilet and shower.

The very spacious and especially bright landing because of light from two sides provides access to a covered balcony (covered entrance) and as many as 6 bedrooms.
This entire floor has floors of solid wood flooring.
Last use was as a large apartment. The largest room has access to spacious roof terrace on sunny side located with wrought iron fencing.

Bathroom with bath, 2 sinks, shower and toilet.

2nd floor:
This floor is also accessible by a staircase. Here are 4 bedrooms but there is still enough space to create 3 additional bedrooms in the large open attic.

3rd floor:
Through a staircase accessible attic on spacious headroom.

General:
- Built in 1905.
- Architect: Clement.
- Land area 940m².
- Front, side and backyard.
- Beautiful view over village park.
- Centrally located.
- Buyer must take into account modernisation and maintenance costs.
- National monument (see below)

National monument description:
Description two-layer block-shaped building under a flattened hipped roof. The building has a risalite on both the front and the side, crowned by a gable under gable roof, provided with a wind spring with scalloped edge. The roof has an overhang on consoles and is covered with slate, provided with zinc pirates.
At the rear, a single-storey extension is visible under a gable roof with a wind spring and a gutter, also covered with slate. The building is made of brick with a slightly protruding plinth and is finished with a natural stone band. In the facade there are further bluestone waterframes. It has slanting sides and is equipped with windows, where the skylights are filled with glass in which images are etched. A roof has been placed above the bay window against the gable. To the right of the risalite is the front door, a wooden panel door with moldings and wrought iron grids.
The skylight of the door is filled with stained glass. A balcony with wrought-iron fencing is placed above it, under a wooden awning with a wooden pendant decorated rim with a pent roof. The balcony is accessible via patio doors.
All windows are equipped with skylights and skylights with small rods, above which there are always masonry segment arches. The arched fields are filled with polychrome brickwork. Against the side wall, a wooden conservatory has been placed on a brick substructure. The windows here are fitted with glass with etched images (of birds, reed and bamboo bushes, among others). Above the veranda there is a flat roof with wrought iron fencing. The terrace doors on the side of the building are accessible via a bluestone staircase with wrought iron railing. Next to it is the side entrance.
In the interior, the original layout has been maintained. From the front door there is a central corridor, the corridor from the side entrance leads to this. On both sides of the central corridor there are rooms. At the end of the corridor there is an oak staircase to the first floor. Here, too, there are rooms on either side of the central corridor.
A large number of elements of the interior are still in their original state, such as the floors in the corridors: these consist of granite with figures inlaid in small tiles and the floor in the former dining room (parquet in herringbone pattern).
Other examples from the original design are the panel doors and the glassware in various places with skylights with stained glass, and cut glass with images (of flowers, medallions and garlands, in conservatory and bay window with reed and birds) is provided. The stucco ceilings in the rooms at the front of the building have rosettes in the corners and in the middle, the other ceilings in the front of the building have rosettes.
Overdracht Status Beschikbaar Vraagprijs € 900.000,- kosten koper Aanvaarding In overleg Bouwvorm Soort object Woonhuis Soort woning Villa Type woning Vrijstaande woning Kwaliteit woning Eenvoudig Bouwjaar 1905 Bouwvorm Bestaande bouw Ligging Aan park en in woonwijk Indeling Woonoppervlakte 504 m² Perceeloppervlakte 940 m² Gebouwgebonden buitenruimte 32 m² Overige inpandige ruimte 159 m² Inhoud 2974 m³ Aantal kamers 19 Aantal slaapkamers 10 Aantal woonlagen 3 woonlagen en een kelder en een zolder Energie Energieklasse F Energie einddatum 23-05-2025 Isolatie Geen isolatie Warmwater C.V.-Ketel Verwarming C.V.-Ketel C.V.-Ketel Gas Combiketel uit 2018, Eigendom Buitenruimte Tuin Achtertuin en voortuin Hoofdtuin Achtertuin Oppervlakte hoofdtuin 300 m² (12.0 m bij 25.0 m) Ligging hoofdtuin Noordoost Achterom Ja Kwaliteit tuin Normaal Bergruimte Schuur / Berging Inpandig Parkeergelegenheid Parkeerfaciliteiten Openbaar parkeren en op eigen terrein Overig Permanente bewoning Ja Bijzonderheden Monumentaal pand Onderhoud binnen Redelijk Onderhoud buiten Matig tot redelijk Huidig gebruik Woonruimte Huidige bestemming Woonruimte Kadastrale gegevens Gemeente Veldhoven Sectie D Perceelnummer 3779 Oppervlakte 940 m² Eigendomssituatie Volle eigendom
Route van naar Kapelstraat-Zuid 3, 5503 CT Veldhoven

CBS Statistieken

Tabel Grafieken
2015 2016
U kunt de brochure hier downloaden
U kunt de brochure hier downloaden

Contact

Gebruik het onderstaande formulier om contact met ons op te nemen.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Brochure

Bedankt voor uw interesse. U ontvangt de brochure per email.

Contact

Bedankt voor uw reactie. We zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.